Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van de Leidse Juridische Bedrijvendag 2021. Georganiseerd door de studievereniging J.F.V. Grotius gelegen aan de Steenschuur 25, 2311 ES, te Leiden. Bereikbaar di-vr 10.00 tot 12.00 op 071 527 7546 en bestuur@jfvgrotius.nl. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer van 40447854.

Artikel 1 – Definities

 1. J.F.V. Grotius – Juridische Faculteitsvereniging Grotius, gelegen aan de Steenschuur 25, 2311 ES, te Leiden.
 2. Leidse Juridische Bedrijvendag – een jaarlijks terugkerend evenement dat door J.F.V. Grotius wordt georganiseerd, waarbij studenten kennismaken met verschillende juridische instanties.
 3. Gebruiker – een gebruiker van de website van de Leidse Juridische Bedrijvendag of de diensten van J.F.V. Grotius in het kader van de Leidse Juridische Bedrijvendag.
 4. Deelnemer – een deelnemer aan de Leidse Juridische Bedrijvendag.
 5. Partner – een organisatie die aan de Leidse Juridische Bedrijvendag deelneemt.
 6. Platform – een online omgeving waarop een deelnemer in contact kan komen met andere Deelnemers of Partners, alsmede deelnemen aan de Leidse Juridische Bedrijvendag.
 7. Website – https://www.leidsejuridischebedrijvendag.nl en alle onderdelen van websites die beheerd worden door J.F.V. Grotius in het kader van de Leidse Juridische Bedrijvendag.
 8. Aanmelder – een persoon die zich heeft aangemeld voor de Leidse Juridische Bedrijvendag, maar nog geen Deelnemer is.
 9. Borrelpakket – een pakket met verschillende versnaperingen, bestemd voor deelnemers van de Leidse Juridische Bedrijvendag.
 10. Reservering – de deelnemer kan al eerder een plaats reserveren voor de Leidse Juridische Bedrijvendag door een mail te sturen naar ljb-commissie@law.leidenuniv.nl of door een Instagram DM te sturen naar het account van @leidsejuridischebedrijvendag. De reservering moet voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website van de Leidse Juridische Bedrijvendag, alle diensten die door J.F.V. Grotius worden aangeboden in het kader van de Leidse Juridische Bedrijvendag alsmede alle overeenkomsten die J.F.V. Grotius aangaat voor het gebruik van de website en de diensten in het kader van de Leidse Juridische Bedrijvendag.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. Deze voorwaarden leiden voor J.F.V. Grotius slechts tot inspanningsverplichtingen, uitdrukkelijk niet tot resultaatverplichtingen, bijvoorbeeld in het geval van de levering van Borrelpakketten.
 4. J.F.V. Grotius is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. J.F.V. Grotius licht bestaande Gebruikers in over de wijzigingen van deze voorwaarden. Na 30 dagen worden Gebruikers geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en derhalve akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen.
 5. Indien een van de bepalingen uit deze voorwaarden nietig wordt verklaard dan wel wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverminderd van kracht.
 6. Mondelinge afspraken, mededelingen, toezeggingen of aanbiedingen zijn niet bindend, tenzij J.F.V. Grotius dit schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3 – Gebruik platform Leidse Juridische Bedrijvendag

 1. J.F.V. Grotius biedt via de Website en de subdomeinen daarvan een platform aan, waarop Deelnemers kunnen deelnemen aan de Leidse Juridische Bedrijvendag. Deelnemers kunnen via dit platform in contact komen met andere Deelnemers of Partners. J.F.V. Grotius heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan zodoende niet aansprakelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Deelnemer of Partner naar aanleiding van het contact op het Platform.
 2. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die zij bij het Platform aanleveren. Enige schade die ontstaat ten gevolge van niet voldoen aan dit vereiste is de Deelnemer voor aansprakelijk.
 3. J.F.V. Grotius is gerechtigd tot het verwijderen van gegevens van een Deelnemer op het Platform dan wel het geheel ontzeggen van de toegang tot het Platform van een Deelnemer zonder opgaaf van redenen.
 4. Een Deelnemer garandeert dat de handelingen en interacties die hij op het Platform verricht niet in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, dat hij andere Deelnemers niet onheus bejegend en dat hij de belangen en de goede naam van J.F.V. Grotius en haar Partners niet zal schaden.
 5. J.F.V. Grotius behoudt het recht de door de Deelnemer opgegeven gegevens te controleren.

Artikel 4 – Toegang tot de Leidse Juridische Bedrijvendag

 1. Gebruikers kunnen een ticket voor de Leidse Juridische Bedrijvendag bemachtigen door deze via de Website aan te schaffen voor een eigen bijdrage van € 7,50.
 2. Gebruikers kunnen een ticket aanschaffen indien zij aan een Nederlandse rechtenfaculteit studeren. In het geval dat J.F.V. Grotius te veel aanmeldingen krijgt voor de Leidse Juridische Bedrijvendag, krijgen studenten die in het tweede jaar of hoger van hun bachelor zitten alsmede masterstudenten voorrang. Studenten aan de Universiteit Leiden kunnen eveneens voorrang krijgen.
 3. De uitgave van tickets door J.F.V. Grotius geschiedt op basis van beschikbaarheid en de kwaliteit van de aanmelding. Hierbij worden enkel de motivatie, het cv en de Universiteit van de Aanmelder in aanmerking genomen.
 4. Bij aanmelding is het delen van het curriculum vitae van de Gebruiker vereist.
 5. Tickets worden op persoonlijke titel verstrekt; zij kunnen niet worden doorverkocht of geruild.
 6. Indien een Deelnemer zich 168 uur (exact een week) voorafgaand aan de Leidse Juridische Bedrijvendag afmeldt, dan krijgt de Deelnemer zijn eigen bijdrage terug.
 7. Afmeldingen kunnen ten hoogste tot en met 48 uur van tevoren worden ingediend. Indien een Deelnemer zich hierna afmeldt, is hij dientengevolge een additioneel bedrag van € 10,00 verschuldigd aan J.F.V. Grotius, tenzij de tekortkoming die door de afmelding is ontstaan niet aan de Deelnemer kan worden toegerekend. De Deelnemer kan voorafgaand aan de Leidse Juridische Bedrijvendag een motivering voor zijn te late afmelding indienen en J.F.V. Grotius beoordeelt daarop of er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. In uitzonderlijke omstandigheden kan deze motivering met goedkeuring van J.F.V. Grotius ook achteraf plaatsvinden.

Artikel 5 – De Leidse Juridische Bedrijvendag

 1. J.F.V. Grotius is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, verlies of ongevallen tijdens de Leidse Juridische Bedrijvendag.
 2. J.F.V. Grotius kan te allen tijde de Leidse Juridische Bedrijvendag annuleren dan wel uitstellen en is daarbij slechts aansprakelijk indien directe schade ontstaan is ten gevolge van opzet of grove schuld in het handelen of nalaten van J.F.V. Grotius.
 3. De inhoud van de Leidse Juridische Bedrijvendag kan door J.F.V. Grotius  te allen tijde worden gewijzigd. J.F.V. Grotius is niet aansprakelijk voor eventuele contacten en kennismakingen die dientengevolge niet tot stand zijn gekomen tussen Deelnemers onderling of tussen een Deelnemer en een Partner.

Artikel 6 – De reservering

 1. Studenten kunnen al eerder een plaats reserveren voor de Leidse Juridische Bedrijvendag door een mail te sturen naar ljb-commissie@law.leidenuniv.nl of door een Instagram DM te sturen naar het account van @leidsejuridischebedrijvendag.
 2. Alleen studenten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden kunnen een reservering maken voor de Leidse Juridische Bedrijvendag. Eerstejaarsstudenten en studenten criminologie vallen hier niet onder.
 3. De reservering is pas voltooid als de deelnemer zijn/haar aanwezigheid bevestigt via de reguliere aanmeldingen via de site van leidsejuridischebedrijvendag.nl.
 4. De deelnemer die een reservering maakt is alleen van een plaats verzekerd als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
 5. Reservering is mogelijk tot de reguliere aanmeldingen via de website van de Leidse Juridische Bedrijvendag opengaan.
 6. Er is plaats voor maximaal 100 reserveringen.

Artikel 7 – Overmacht

 1. J.F.V. Grotius is niet aansprakelijk indien en voor zover de verbintenissen die zij is aangegaan niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van J.F.V. Grotius behoort te komen. De volgende omstandigheden gelden uitdrukkelijk maar niet uitputtend als overmacht: vertraging of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer, storingen in door derden geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, in het bijzonder overheidsmaatregelen met betrekking tot het bestrijden van een pandemie, ziekte van personeel of Partners, gebreken in hulpverlening en natuurrampen.

Artikel 8 – Privacy

 1. J.F.V. Grotius verwerkt via de Website en het Platform persoonsgegevens van Gebruikers. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overeenkomstig de Privacyverklaring van J.F.V. Grotius in het kader van de Leidse Juridische Bedrijvendag.
 2. Een Deelnemer kan te allen tijde bij het evenement aangeven dat zijn persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden door zijn camera uit te zetten.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en voortbrengselen op de Leidse Juridische Bedrijvendag behoren uitsluitend toe aan J.F.V. Grotius. De workshops en presentaties van de Partners vallen onder de intellectuele eigendomsrechten van de desbetreffende Partners.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om enige intellectuele eigendomsrechten zonder schriftelijke toestemming van J.F.V. Grotius op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden of verzenden of op welke wijze dan ook in eigen materiaal te verwerken. Er dient ook vooraf schriftelijke toestemming te worden gevraagd voor het reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze dan ook in eigen materiaal te verwerken van de intellectuele eigendomsrechten van de desbetreffende Partners, bij deze Partners.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

J.F.V. Grotius is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld door J.F.V. Grotius. Iedere vorm van indirecte schade of schade die veroorzaakt is door een Gebruiker, Deelnemer of Partner is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 – Geschillen

 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van J.F.V. Grotius.

 

 

 

Meld je nu aan voor de bedrijvendag

AANMELDEN