Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van de Leidse Juridische Bedrijvendag 2021. Georganiseerd door de studievereniging J.F.V. Grotius gelegen aan de Steenschuur 25, 2311 ES, te Leiden. Bereikbaar di-vr 10.00 tot 12.00 op 071 527 7546 en bestuur@jfvgrotius.nl. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40447854.

Artikel 1 – Definities

 1. J.F.V. Grotius – Juridische Faculteitsvereniging Grotius, gelegen aan de Steenschuur 25, 2311 ES, te Leiden.
 2. Leidse Juridische Bedrijvendag – een jaarlijks terugkerend evenement dat door J.F.V. Grotius wordt georganiseerd, waarbij studenten kennismaken met verschillende juridische instanties.
 3. Gebruiker – een gebruiker van de website van de Leidse Juridische Bedrijvendag of de diensten van J.F.V. Grotius in het kader van de Leidse Juridische Bedrijvendag.
 4. Deelnemer – een deelnemer aan de Leidse Juridische Bedrijvendag.
 5. Partner – een organisatie die aan de Leidse Juridische Bedrijvendag deelneemt.
 6. Websitehttps://www.leidsejuridischebedrijvendag.nl en alle onderdelen van websites die beheerd worden door J.F.V. Grotius in het kader van de Leidse Juridische Bedrijvendag.
 7. Aanmelder – een persoon die zich heeft aangemeld voor de Leidse Juridische Bedrijvendag, maar nog geen Deelnemer is.
 8. Bijdrage –  Het bedrag dat Aanmelder dient te betalen om deelname te bevestigen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website van de Leidse Juridische Bedrijvendag, alle diensten die door J.F.V. Grotius worden aangeboden in het kader van de Leidse Juridische Bedrijvendag alsmede alle overeenkomsten die J.F.V. Grotius aangaat voor het gebruik van de website en de diensten in het kader van de Leidse Juridische Bedrijvendag.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. Deze voorwaarden leiden voor J.F.V. Grotius slechts tot inspanningsverplichtingen, uitdrukkelijk niet tot resultaatverplichtingen.
 4. J.F.V. Grotius is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. J.F.V. Grotius licht bestaande Gebruikers in over de wijzigingen van deze voorwaarden. Na 30 dagen worden Gebruikers geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en derhalve akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen.
 5. Indien een van de bepalingen uit deze voorwaarden nietig wordt verklaard dan wel wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverminderd van kracht.
 6. Mondelinge afspraken, mededelingen, toezeggingen of aanbiedingen zijn niet bindend, tenzij J.F.V. Grotius dit schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3 – Toegang tot de Leidse Juridische Bedrijvendag

 1. Gebruikers kunnen een ticket voor de Leidse Juridische Bedrijvendag bemachtigen door deze via de Website aan te schaffen voor een eigen bijdrage van € 7,50.
 2. Gebruikers kunnen een ticket aanschaffen indien zij aan een Nederlandse rechtenfaculteit studeren. In het geval dat J.F.V. Grotius te veel aanmeldingen krijgt voor de Leidse Juridische Bedrijvendag, krijgen studenten die in het tweede jaar of hoger van hun bachelor zitten alsmede masterstudenten voorrang. Studenten aan de Universiteit Leiden kunnen eveneens voorrang krijgen
 3. Bij aanmelding is het delen van het curriculum vitae van de Gebruiker vereist..
 4. De uitgave van tickets door J.F.V. Grotius geschiedt op basis van beschikbaarheid en de kwaliteit van de aanmelding. Hierbij worden enkel de jaarlaag, het cv en de Universiteit van de Aanmelder in aanmerking genomen.
 5. Tickets worden op persoonlijke titel verstrekt; zij kunnen niet worden doorverkocht of geruild.
 6. Indien een Deelnemer zich 168 uur (exact een week) voorafgaand aan de Leidse Juridische Bedrijvendag afmeldt, dan krijgt de Deelnemer zijn eigen bijdrage terug.
 7. Afmeldingen kunnen tot en met 48 uur van tevoren worden ingediend. Indien een Deelnemer zich hierna afmeldt, is hij dientengevolge een additioneel bedrag van € 15,00 verschuldigd aan J.F.V. Grotius, tenzij de tekortkoming die door de afmelding is ontstaan niet aan de Deelnemer kan worden toegerekend. De Deelnemer kan voorafgaand aan de Leidse Juridische Bedrijvendag een motivering voor zijn te late afmelding indienen en J.F.V. Grotius beoordeelt daarop of er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. In uitzonderlijke omstandigheden kan deze motivering met goedkeuring van J.F.V. Grotius ook achteraf plaatsvinden.

Artikel 4 – Organisatie van de Leidse Juridische Bedrijvendag behoudens coronamaatregelen

 1. J.F.V. Grotius organiseert de Leidse Juridische Bedrijvendag waaraan Deelnemers deel kunnen nemen.
 2. De Leidse Juridische Bedrijvendag vindt onder voorbehoud plaats op dinsdag 22 februari 2022 in het Postillion te Den Haag.
 3. J.F.V. Grotius is gerechtigd tot het wijzigen van de datum waarop de Leidse Juridische Bedrijvendag plaatsvindt. Een reden om de Leidse Juridische Bedrijvendag te verplaatsen is wanneer de Bedrijvendag geen doorgang kan vinden vanwege de coronamaatregelen.
 4. Indien de Leidse Juridische Bedrijvendag verplaatst is worden reeds ingeschreven Deelnemers aangeduid als Oud-deelnemer.
 5. Indien oud-deelnemer als bedoeld in artikel 4.4 besluit om afstand te doen van deelname, dient zij dit binnen 168 uur (exact een week) na de bekendmaking van de nieuwe datum kenbaar te maken.
 6. Oud-deelnemers dienen afstand te doen van hun deelname per e-mail gericht aan ljb-commissie@law.leidenuniv.nl.
 7. Indien oud-deelnemer afstand doet binnen 168 uur (exact een week) na de bekendmaking van de nieuwe datum, is zij gerechtigd haar reeds betaalde Bijdrage gerestitueerd te krijgen
 8. Indien oud-deelnemer geen afstand heeft gedaan van haar deelname binnen de termijn van 168 uur, wordt zij weer beschouwd als Deelnemer.

Artikel 5 – De Leidse Juridische Bedrijvendag

 1. J.F.V. Grotius is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, verlies of ongevallen tijdens de Leidse Juridische Bedrijvendag.
 2. J.F.V. Grotius kan te allen tijde de Leidse Juridische Bedrijvendag annuleren dan wel uitstellen en is daarbij slechts aansprakelijk indien directe schade ontstaan is ten gevolge van opzet of grove schuld in het handelen of nalaten van J.F.V. Grotius.
 3. De inhoud van de Leidse Juridische Bedrijvendag kan door J.F.V. Grotius te allen tijde worden gewijzigd. J.F.V. Grotius is niet aansprakelijk voor eventuele contacten en kennismakingen die dientengevolge niet tot stand zijn gekomen tussen Deelnemers onderling of tussen een Deelnemer en een Partner.

Artikel 6 – Overmacht

 1. J.F.V. Grotius is niet aansprakelijk indien en voor zover de verbintenissen die zij is aangegaan niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van J.F.V. Grotius behoort te komen. De volgende omstandigheden gelden uitdrukkelijk maar niet uitputtend als overmacht: vertraging of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer, storingen in door derden geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, in het bijzonder overheidsmaatregelen met betrekking tot het bestrijden van een pandemie, ziekte van personeel of Partners, gebreken in hulpverlening en natuurrampen.

Artikel 7 – Privacy

 1. J.F.V. Grotius verwerkt via de Website en het Platform persoonsgegevens van Gebruikers. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overeenkomstig de Privacyverklaring van J.F.V. Grotius in het kader van de Leidse Juridische Bedrijvendag.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en voortbrengselen op de Leidse Juridische Bedrijvendag behoren uitsluitend toe aan J.F.V. Grotius. De logo’s, promotietekst, workshops en presentaties van de Partners vallen onder de intellectuele eigendomsrechten van de desbetreffende Partners.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om enige intellectuele eigendomsrechten zonder schriftelijke toestemming van J.F.V. Grotius op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden of verzenden of op welke wijze dan ook in eigen materiaal te verwerken. Er dient ook vooraf schriftelijke toestemming te worden gevraagd voor het reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze dan ook in eigen materiaal te verwerken van de intellectuele eigendomsrechten van de desbetreffende Partners, bij deze Partners.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

J.F.V. Grotius is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld door J.F.V. Grotius. Iedere vorm van indirecte schade of schade die veroorzaakt is door een Gebruiker, Deelnemer of Partner is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10 – Geschillen

 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van J.F.V. Grotius.

Meld je nu aan voor de bedrijvendag

AANMELDEN