Privacyverklaring

Privacy verklaring omtrent verwerking van persoonsgegevens ten aanzien van de Leidse Juridische Bedrijvendag georganiseerd door de Leidse Juridische Bedrijvendagcommissie 2021 van J.F.V. Grotius gelegen aan de Steenschuur 25, 2311 ES, te Leiden. Bereikbaar di-vr 10.00 tot 12.00 uur op 071 527 7546 en bestuur@jfvgrotius.nl. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer van 40447854.

  1. Inleidende bepalingen

1.1. Op deze pagina tref jij de privacyverklaring aan van de Leidse Juridische Bedrijvendag georganiseerd door J.F.V Grotius te Leiden. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. De Leidse Juridische Bedrijvendagcommissie is te bereiken op ljb-commissie@law.leidenuniv.nl.

1.2. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de Leidse Juridische Bedrijvendag omgaat met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Leidse Juridische Bedrijvendag. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft de Leidse Juridische Bedrijvendag aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

1.3. De Leidse Juridische Bedrijvendag behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 januari 2022.

  1. Te verwerken persoonsgegevens:

2.1. De Leidse Juridische Bedrijvendag vraagt om persoonsgegevens indien je:

(a) Onze website bezoekt;

(b) Je inschrijft voor de Leidse Juridische Bedrijvendag;

(c) Via het contactformulier contact met ons opneemt.

2.2. De Leidse Juridische Bedrijvendag verzamelt de door de Deelnemer aangeleverde gegevens uit het aanmeldformulier waaronder (maar niet uitsluitend) de volgende persoonsgegevens:

(a) Naam + achternaam;

(b) E-mailadres;

(c) Adresgegevens;

(d) Opleiding + stad;

(e) Bankrekeningnummer;

(f) Voorkeuren met betrekking tot kantoren en instanties;

(g) Curriculum Vitae.

2.3. De Leidse Juridische Bedrijvendag gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

(a) Deelname aan de Leidse Bedrijvendag te effectueren;

(b) Contact met je op te nemen of te onderhouden;

(c) De dienstverlening te verbeteren, door middel van evaluatie;

(d) De website te optimaliseren;

(e) Aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals de bewaartermijn wat betreft belastingaangifte.

  1. Foto’s en video’s

3.1 Voor promotiemateriaal worden er foto’s en video’s gemaakt gedurende het evenement.

Zowel de deelnemende kantoren- en instanties, als de organisatie zelf mag foto’s en video’s maken en zijn vrij deze te delen.

3.2 Personen die herkenbaar in beeld zijn, kunnen hiertegen bezwaar maken. Bezwaar maken kan door contact op te nemen met de Leidse Juridische Bedrijvendag door te mailen naar ljb-commissie@law.leidenuniv.nl.

3.3. De Leidse Juridische Bedrijvendag bewaart het beeldmateriaal ter waarborging van de verenigingshistorie. De verenigingshistorie komt onder andere tot uiting in de Grotius Almanak, en het eigen archief. Het beeldmateriaal dat van belang is voor de verenigingshistorie, behouden wij tot bezwaar is ingediend conform artikel 3.1.

  1. Gegevens inzien en aanpassen:

4.1 Je hebt het recht om je gegevens in te zien en eventueel aan te passen. Neem contact op met ljb-commissie@law.leidenuniv.nl.

  1. Beveiliging:

5.1 De Leidse Juridische Bedrijvendagcommissie neemt het beveiligen van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongewenste wijziging tegen te gaan.

5.2 Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed zijn beveiligd, neem dan contact op met ljb-commissie@law.leidenuniv.nl .

  1. Verwijzing naar andere websites 6.1 Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van J.F.V. Grotius. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. J.F.V. Grotius is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. J.F.V. Grotius raadt je aan bij bezoek van deze websites om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.
  2. Bewaartermijnen:

7.1 De Leidse Juridische Bedrijvendag bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden digitaal bewaard. Documenten ten behoeve van de selectie van individuele gesprekken worden tot maximaal vier weken na beslissing over de betreffende sollicitatie bewaard. Documenten ten behoeve van belastingaangifte worden maximaal zeven jaar bewaard. Indien de bewaartermijn zoals in dit hoofdstuk beschreven, is verlopen, worden de persoonsgegevens waarvoor deze bewaartermijn geldt, verwijderd.

  1. Ontvangers van de persoonsgegevens: 8.1. De Leidse Juridische Bedrijvendag verkoopt jouw gegevens niet aan derden. De gegevens zullen uitsluitend worden verstrekt aan externe partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onder externe partijen verstaan wij onze leveranciers en Partners. De cv’s van de Deelnemers worden verstrekt aan de Partners indien de Deelnemer zich heeft opgegeven voor de individuele gesprekken.

8.2. De Leidse Juridische Bedrijvendag heeft de volgende categorieën ontvangers:

(a) Partners;

(b) Het 101e bestuur der J.F.V. Grotius en de Leidse Juridische Bedrijvendagcommissie 2021-2022;

(c) Webhost;

(d) Leveranciers.

  1. Privacyrechten 9.1 Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb jij een aantal rechten. Je hebt het recht om de Leidse Juridische Bedrijvendag te verzoeken om inzage van (art. 15 AVG), rectificatie van (art. 16 AVG) of verwijdering van jouw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb jij het recht om de Leidse Juridische Bedrijvendag te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb jij ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

9.2 Je kunt contact opnemen met de Leidse Juridische Bedrijvendag door te mailen naar ljb-commissie@law.leidenuniv.nl voor:

(a) Meer informatie over de wijze waarop de Leidse Juridische Bedrijvendag persoonsgegevens verwerkt;

(b) Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) Inzage in jouw persoonsgegevens;

(d) Correctie in jouw persoonsgegevens;

(e) Verwijdering van jouw persoonsgegevens;

(f) Bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door de Leidse Juridische Bedrijvendag;

(g) Intrekking van toestemming om gegevens te verwerken door de Leidse Juridische Bedrijvendag;

(h) Vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;

(i) Vragen om de persoonsgegevens te ontvangen die de Leidse Juridische Bedrijvendag van jou heeft.

9.3 Dit recht beperkt zich tot gegevens die de bezoeker zelf actief heeft verstrekt en de gegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Elk verzoek wordt binnen uiterlijk twee weken beantwoord. Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je een e-mail zenden aan ljb-commissie@law.leidenuniv.nl.

9.4 Indien je een klacht wilt indienen over de Leidse Juridische Bedrijvendag met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kun je dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

  1. Wijziging verklaring omtrent bescherming persoonsgegevens

10.1 De Leidse Juridische Bedrijvendag houdt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Vanuit de Leidse Juridische Bedrijvendag wordt aangeraden deze verklaring geregeld te raadplegen. De verklaring is aan verandering onderhevig door verschillende factoren. Dat betekent dat Deelnemer zich niet kan beroepen op voorgaande versies van deze verklaring.

Meld je nu aan voor de bedrijvendag

AANMELDEN